Sa Unio Formentera #FormenteraVolCanvi

Sa Unió de Formentera presenta 23 alegaciones al reglamento de s’Estany des Peix

Sa Unió de Formentera ha anunciado que han presentado un total de 23
alegaciones al proyecto de reglamento de regulación del fondeo y régimen
jurídico de las instalaciones de amarre de s’estany des Peix.
En este sentido, el portavoz de la coalición, Lorenzo Córdoba, ha
lamentado que el equipo de gobierno del Consell de GxF y PSOE no haya
consensuado este texto y únicamente se hayan podido presentar enmiendas
al final. De hecho, al final del texto se solicita que se retire del
preámbulo la afirmación de que este reglamento ha sido debatido, al no
ser esto cierto: “el reglamento salió el 25 de febrero de 2022 sin
debate ni consenso previo con la ciudadanía de Formentera, ni los
usuarios ni asociaciones de s’estany des Peix. Tampoco se ha contado con
la oposición”, ha añadido el portavoz.
La coalición critica la falta de opciones que ofrece el Consell, para
los usuarios que no consigan amarre en el estany des Peix, como podrían
ser amarres sociales, marina seca, rampas adecuadas para poder subir y
bajar las embarcaciones, … También la situación en la que han dejado a
las empresas locales de alquiler de embarcaciones que hasta ahora
estaban dentro de este espacio así como las del puerto.
Entre el documento de alegaciones, piden que se incorporen
alternativas a los usuarios que se quedan fuera de esta regulación, como
los fondeos por un periodo transitorio de tiempo que se considere
adecuado, mientras se buscan alternativas para los afectados.
También se hace hincapié en que se elimine el artículo 7.3 que
reserva amarres sin coste a la administración y gestión del Parc
Natural, al considerar que las plazas disponibles son muy limitadas y
éstos ya tienen lugar asignado en el Port de la Savina, además de no
haber sido nunca este un “uso tradicional”
Posteriormente, se solicita que el acceso público a las instalaciones
por tierra sea de 24 horas durante todo el año, así como que se tengan
en cuenta las transmisiones por herencia o entre familiares de hasta
segundo grado a la hora de ceder los derechos de amarre.
En cuanto a suministros y servicios adicionales, se solicita que se
preste asistencia básica de agua y electricidad. Ponen como ejemplo la
necesidad de llenar los depósitos de agua de las embarcaciones como la
carga de baterías de las embarcaciones eléctricas que recoge el propio
reglamento.
Se adjunta el documento completo de las alegaciones por si es de
vuestro interés el resto de propuestas:

AL CONSELL INSULAR DE FORMENTERA
AL·LEGACIONS A L’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DEL REGLAMENT PER AL
QUAL ES REGULA EL FONDEIG I EL RÈGIM JURÍDIC DE LES INSTAL·LACIONS
D’AMARRATGES A S’ESTANY DES PEIX, DE L’ILLA DE FORMENTERA (A L’AMBIT
DEL PARC NATURAL DE SES SALINES D’EIVISSA I FORMENTERA)”.
El senyor LLORENÇ CORDOBA MARÍ, Conseller i Portaveu del grup polític Sa Unió de
Formentera (PP-Compromís) en el Consell Insular de Formentera, i en condicions
d’interessats en el procediment que es tramita a l’expedient administratiu a dalt referenciat,
compareix i com millor procedeixi en dret,
EXPOSA
Que en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB Núm. 34) de data 8 de març de 2022 es
publica la “Aprovació inicial del projecte del Reglament pel qual es regula el fondeig i
el règim jurídic de les instal·lacions d’amarratges a s’Estany des Peix, de l’illa de
Formentera (a l’àmbit del parc natural de Ses Salines d’Eivissa i Formentera), i de
l’adopció de la mesura urgent d’aplicació provisional del projecte de Reglament
aprovat inicialment amb vistes a fer efectiu i que tingui virtualitat plena i certa el
règim de protecció que s’impulsa de l’espai natural”.
Que en el citat anunci s’acorda un termini de 30 dies hàbils per a què qualsevol pugui
comparèixer i al·legar el que estimi oportú, de manera que mitjançant el present escrit, i en
l’exercici d’aquest dret, qui subscriu formula, en relació al projecte de referència, les
següents:
AL·LEGACIONS
PRIMERA.-
No es plantegen alternatives per als usuaris que puguin quedar fora d’aquesta regulació, per
tant s’al·lega que s’incorporin alternatives a aquests usuaris com podria ser el fondeig per
un període transitori del temps que es consideri adient, mentre es busquen alternatives als
usuaris afectats d’aquesta regulació.
SEGONA.-
A l’article 4.2.e. on diu “Usar les instal·lacions per persones i embarcacions sense
autorització. No es podrà fer un ús de càrrega i descàrrega de persones utilitzant les
instal·lacions per a embarcacions sense amarratge assignat.”, ha de regular a quins llocs o
mollets poden carregar i descarregar persones i ensers a les embarcacions que no tenen
autoritzat amarrament en aquest projecte de regulació.
TERCERA.-
A l’article 4.2.m. on diu “m. Mantenir els motors en marxa amb el vaixell amarrat sense
causa justificada.”, ha d’especificar quines són aquestes causes i permetre puntualment que
els usuaris puguin anar posant en marxa aquests motors pel bé de les pròpies
embarcacions i garantir el seu funcionament.
QUARTA.-
A l’article 4.2..r. on diu “r. Utilitzar embarcacions auxiliars particulars per arribar a
l’embarcació fondejada o amarrada o per a qualsevol altre ús a la zona.”, s’ha de permetre
l’ús d’aquestes embarcacions auxiliars quan són de petita mida i transportables en vehicles,
sempre i quan només es pugui utilitzar per anar fins a les embarcacions i després els
usuaris se les hagin d’emportar.
CINQUENA.-
Als articles 4.2.s on diu “s. Botar o extreure les embarcacions en zones no autoritzades per
a aquesta activitat.”, i al 4.2.v on diu “v. Estacionar els remolcs a zones no autoritzades.” No
diu quines són les zones no autoritzades, és necessari especificar quines zones estan
habilitades per botar o extreure les embarcacions, així com quina zona abasta aquesta
regulació de la zona terrestre i a on podran estacionar els vehicles i els seus remolcs.
SISENA.-
A l’article 6.4 diu “Per a la coordinació de totes les situacions d’emergència possibles, el
Consell Insular aprovarà un Pla d’Autoprotecció i Emergències, d’acord amb el que preveu
el Reial decret 393/2007, de 23 de març, pel qual s’aprova la Norma Bàsica d’Autoprotecció
dels centres, establiments i dependències dedicades a activitats que puguin donar origen a
situacions d’emergència.”, ha d’especificar un termini fixe per elaborar i aprovar aquest Pla
d’autoprotecció i Emergències.
SETENA.-
A l’article 7.3 diu “Es reserven determinats amarraments, sense cap cost, per a les finalitats
relatives a l’administració i gestió del Parc Natural. La Comissió de Seguiment, a què es
refereix la clàusula vuitena del Conveni de col·laboració amb el Govern de les Illes Balears,
en determinarà el nombre i la ubicació.“ S’ha d’eliminar pel fet que ja tenen lloc assignat al
port de La Savina i les places disponibles en aquesta regulació són molt poques pel nombre
d’embarcacions que hi ha dins s’Estany des Peix, de manera que s’ha de donar prioritat als
usuaris.
VUITENA.-
A l’article 9 diu “A les persones amb mobilitat reduïda, per tenir una discapacitat reconeguda
legalment o ser majors de seixanta-cinc anys, que obtinguin un amarratge se’ls assignarà un
pantalà per facilitar l’accés a l’embarcació si així ho sol·liciten com a preferència.“, proposam
que s’hauria de modificar i passi a ser per a “majors de seixanta anys”.
NOVENA.-
A l’article 10.1, on diu “Les instal·lacions comptaran amb un total de 78 pantalans flotants i
207 boies ecològiques.” és incorrecte i ha de dir que “Les instal·lacions comptaran amb un
total de 78 amarraments a pantalans flotants i 207 a boies ecològiques.”, quantitat
d’amarraments total insuficient per donar cabuda a totes les embarcacions, i sense haver
altres opcions per a les embarcacions que quedin fora d’aquesta regulació (club nàutic,
marina seca, rampes útils, etc).
DESENA.-
A l’article 12 on diu “La llista es publicarà al tauler d’anuncis del Consell Insular de
Formentera i s’actualitzarà amb una periodicitat mínima de sis mesos.” demanam que
s’afegeixi que també es faci per notificació directe als usuaris i interessats que estan en
llista d’espera d’alguna forma electrònica (email, sms o altres), igual que la resta de
comunicacions que siguin d’interès per als usuaris.
ONZENA.-
A l’article 13.1 on diu “Aquell usuari que per raons de reparació, manteniment de
l’embarcació o qualsevol altra causa justificada hagi de deixar d’utilitzar l’amarratge, podrà
sol·licitar-ne la suspensió temporal sempre que la suspensió sigui igual o superior a dos
mesos. Aquesta suspensió es podrà mantenir com a màxim durant un any.”, demanam que
es permeti que durant aquest temps de suspensió es pugui autoritzar temporalment
l’amarrament d’una altra embarcació que sigui del mateix propietari. Si és necessari,
s’especifiqui per quins motius es podria autoritzar temporalment aquest amarrament.
DOTZENA.-
A l’article 13.2.d on diu “d. No faci un ús de l’amarratge suficient. Es considera que en fa un
ús suficient l’usuari que acrediti un mínim de vint-i-cinc sortides l’any.”, s’ha de posar de
“l’usuari o l’embarcació”, ja que l’embarcació també pot sortir amb altres persones que no
són l’usuari de l’autorització de l’amarratge. També s’ha d’especificar com l’usuari ha
d’acreditar les sortides.
TRETZENA.-
A l’article 16.1 on diu “L’accés a les instal·lacions per terra serà públic per a les persones. El
coordinador en determinarà l’horari d’accés i ho farà públic de manera adequada.”,
considerant que ha de ser un servei continuat durant tot l’any, s’ha de posar que es pot
accedir les 24 hores del dia durant tot l’any.
CATORZENA.-
A l’article 16.2 on diu “L’accés a les boies per via marítima es farà a través del servei de
barquer, en els termes regulats al capítol V”, i seguint el mateix criteri de modificació de
l’al·legació quarta, s’ha de recollir en aquest article i en el Capítol V, perquè s’autoritzi l’ús
d’embarcacions auxiliars.
QUINZENA.-
A l’article 29.h on diu “Presentar anualment al coordinador la documentació que acrediti que
els documents de l’article 11 segueixen en vigor.”, va totalment en contra de la simplificació
dels tràmits amb l’administració, de manera que consideram que només s’ha d’aportar nova
documentació en el moment que hi hagi modificacions o alteracions en la documentació
aportada inicialment, ja que és obligació dels titulars de les embarcacions tenir tota la
documentació en regla per poder navegar.
SETZENA.-
A l’article 29.j diu “No sotsarrendar o cedir els seus drets a cap tercer.”, demanam que es
tingui en compte les transmissions per herència entre familiars fins a un segon grau de les
embarcacions autoritzades sense que perdin el dret d’amarrament i que es valori, si n’és el
cas, la reubicació de l’embarcació segons la situació del nou propietari.
DISSETENA.-
A l’article 31.1 on diu “El personal associat a la gestió es compon del coordinador de les
instal·lacions i el personal de la marineria, que seran seleccionats pel Consell Insular
d’acord amb els principis de mèrit i capacitat.”, consideram que s’ha d’especificar aquest
personal quins tipus de mèrits i capacitats mínims han de complir per poder optar a aquests
llocs de feina.
DIVUITENA.-
A l’article 41.1 on diu “No es prestaran subministraments elèctrics ni d’aigua potable a la
instal·lació, així com tampoc no es prestaran altres serveis addicionals, com ara connexió a
internet, seguretat, etcètera, que en cap cas, podran ser promoguts per particulars.”,
demanam que sí s’han de donar els serveis bàsics d’aigua i electricitat, per exemple per
poder omplir els dipòsits d’aigua de les embarcacions així com, en el cas de les
embarcacions elèctriques que recull aquest reglament, puguin carregar les bateries de les
seves embarcacions.
DINOVENA.-
A l’article 42.1 on diu “Tal i com s’expressa a l’article relatiu a prohibicions, està prohibit l’ús
d’embarcacions auxiliars particulars a les instal·lacions.”, i com hem al·legat anteriorment,
s’han de permetre les embarcacions auxiliars regulant el seu ús i tipologia, de manera que
s’ha de modificar especificant tipus d’auxiliars i la obligatorietat d’emportar-se-les després
d’utilitzar-les. Aquesta mesura també permetrà no saturar el servei de barquer.
VINTENA.-
A l’article 44.1 on diu “Els titulars d’amarratge a una boia ecològica hauran de sol·licitar l’ús
d’aquest servei amb una antelació mínima de 30 minuts.”, s’ha d’afegir que “El servei estarà
disponible les 24 hores del dia durant tot l’any.”.
VINT-I-UNENA.-
A l’article 54 diu “El Consell Insular no es responsabilitza dels danys que es puguin causar a
les embarcacions o els usuaris per causa de força major o cas fortuït. No obstant, en
aquests casos procurarà minimitzar els danys i repararà els danys causats a les
instal·lacions”, consideram que el Consell és responsable de la seva instal·lació i que per
això, si es produeixen mals en la pròpia instal·lació, el Consell o l’assegurança que sigui
necessària, es farà càrrec dels imports dels danys que es puguin ocasionar a les
instal·lacions i a les embarcacions allí amarrades i fondejades.
VINT-I-DOSENA.-
No s’ha previst en tota la instal·lació cap tipus d’espai per a embarcacions de vela lleugera
(tipus hobie cat, 420, 470, laser, vaurien, finn, snipe, 49er, nacra 17, star, etc.), algunes
d’elles incloses com a classes olímpiques, per això sol·licitam que es tinguin en compte.
VINT-I-TRESENA.-
Al preàmbul d’aquest Projecte de reglament pel qual es regula el fondeig i el règim jurídic de
les instal·lacions d’amarratges a s’Estany des Peix, diu el següent “[…] Així, el Consell
d’Entitats es va reunir el 22 de setembre de 2021 per debatre aquest Reglament.”. Al·legar
que això s’ha de retirar per ser fals. Aquest reglament va sortir a la llum el dia 25 de febrer
de 2022, sense que hagi estat objecte de debat o consens previ ni amb la ciutadania, ni els
usuaris o associacions de s’Estany des Peix, ni amb el grup de l’oposició, ni tan sols al propi
Ple de la corporació on va ser presentat per urgència, sense debat a les comissions
informatives prèvies al ple, 19 minuts abans de l’inici de la sessió plenària on va es aprovar
inicialment.
Per tot això,
SOL·LICITA
Que havent presentat aquest escrit, es tinguin per fetes les al·legacions que consten en el
mateix, amb l’objecte que siguin tingudes en compte en el procediment de referència i
especialment en la resolució del mateix.

Deja un comentario